Đồng lòng, đồng thuận, đồng minh

su dong thuan
Là một doanh nhân vì xã hội, tôi kiến tạo doanh nghiệp vì xã hội, và điều luôn thôi thúc tôi suy nghĩ, là làm sao để có được một xã hội thịnh vượng, xây được một quốc gia hùng cường?
Đó là sự kết đoàn: là sự kết hợp của các đoàn, hội, nhóm, công ty, tổ chức…
dựa trên nền tảng của sự đoàn kết: là nhóm, đoàn, hội đó phải đồng lòng, đồng thuận với nhau, và các các đoàn thể cùng hay trái ngành phải liên kết đôi bên cùng có lợi, tạo ra hệ sinh thái liên minh, đồng minh theo một mục đích xa hơn của toàn cục.
Và nền móng của sự đoàn kết đó, chỉ có thể được hình thành bởi:
– sự đồng lòng của từng cá nhân trong một tập thể, để tạo nên một tập thể lớn mạnh;
– sự đồng thuận của các tập thể trong một cộng đồng, để tạo nên một cộng đồng vững chắc;
– sự đồng minh của các cộng đồng trong một xã hội, để tạo nên một xã hội bền vững.
Từ đó sơn hà xã tắc mới được phát triển, quốc gia dân tộc mới được hùng cường, cũng là khi vạn vạn dân thường được ấm no, hạnh phúc đủ đầy.
Đại đồng thế sự như vậy là tiểu sự!
Cá nhân tiểu sự như vậy là đại sự!
– hùngkaka –
Chú thích: Là thanh niên, sinh viên học sinh thì trước hết phải học sự đoàn kết trong nhóm nhỏ, làm việc nhóm phải học sự đồng lòng, đồng thuận… không phải cứ chăm chăm đi soi tìm điểm yếu của nhau….