Hiểu thế nào là định kiến và chính kiến?

Ôi ! Định kiến!

Sao ở mãi trong “ta” (1)?
Thật xót xa,
Người ta còn định kiến.
Điều xấu xa(2)
Từ định kiến mà ra.

Ôi ! Định kiến!
Sao còn mãi trong “ta”?
Thật xót xa,
Tư duy còn định kiến.
Ôi ! Người ta !
Vẫn lầm là chính kiến(3)?

(1): Chúng ta (Gần như tất cả mọi người đều có thái độ định kiến)

(2): Trong tiếng Anh, định kiến (prejudice) được định nghĩa là sự ghét hay yêu thích không có lý do đối với một người, một nhóm, một thói quen, v.v. đặc biệt là khi sự yêu ghét đó dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính v.v. (Oxford University Press 8th Edition, tr. 1193) (Source: internet)

(3): Cần phân biệt rạch ròi giữa định kiến và chính kiến vì chúng tương đồng về trường tư duy khái niệm. Chính kiến sẽ trở thành định kiến khi chính kiến từ thái độ trở thành hành vi vòng lặp…*

Chú thích:Bạn cần tìm hiểu thêm và phân biệt sự giống và khác nhau giữa: Định kiến, sự phán xét, quan điểm và chính kiến.

Trong thời gian là sinh viên, các bạn có chính kiến là điều tốt nhưng không nên có định kiến, điều đó ảnh hưởng đến tâm và tầm học của các bạn, các bạn hãy mở lòng, mở rộng tâm thức để học tập, để phát triển bản thân.

Trong khi học và tranh luận, các bạn có chính kiến, là điều tốt nhưng hãy cẩn thận khi phân biệt như nào là định kiến, như nào là chính kiến?

Sau này, khi các bạn đã đủ chính chắn, kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đủ rộng, các bạn có thể đưa ra định kiến cho một điều gì đó, nhằm phát triển kỹ năng ra quyết định (decision making) của mình được tốt, làm việc được tốt. Còn các bạn đưa ra quyết định sai? Không sao cả, chúng ta sẽ sửa đổi và phát huy.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.