[entrepreneurship quote] – đạo & đức

[Quotes]

Về vấn đề self-help, giúp phát triển bản thân, bắt đầu từ điều giản dị nhất trong cuộc sống, ấy chính là văn hoá, là ứng xử, là: đạo đức & lễ nghĩa.
Quote này tôi viết khi gặp gỡ và tiếp xúc với 02 loại người: đàng hoàng & không đàng hoàng.

Con người ta, trong thế giới đảo điên này, của loài người, hơn nhau bởi sự chân thành, trân quý nhau bởi sự đàng hoàng… không phải vì tiền tài hay danh lợi…

[khi]

Làm việc cùng nhau
Cộng tác , hợp tác với nhau

[đôi bên cùng có lợi,
đôi bên cùng phát triển]

Xin chia sẻ quote này cho các bạn:

“Tôi không câu nệ tiểu tiết nhưng lại đề cao lễ nghĩa, người không biết lễ nghĩa thì không tôi luyện được lòng nhân, không tròn được lòng nhân thì cái đức không trọn vẹn, đức không trọn vẹn thì đạo học mãi bất thành. Đạo, đức bất song hành thì làm việc gì cũng đổ sông đổ biển, sự chẳng thành!” – hùngkaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.