[entrepreneurship quote] – đạo & đức

[Quotes] Về vấn đề self-help, giúp phát triển bản thân, bắt đầu từ điều giản dị nhất trong cuộc sống, ấy chính là văn hoá, là ứng xử, là: đạo đức & lễ nghĩa.Quote này tôi viết khi gặp gỡ và tiếp xúc với 02 loại người: đàng hoàng & không đàng hoàng. Con người… Read More [entrepreneurship quote] – đạo & đức