Thinking outside the box là khái niệm trong sọt rác.

“Thinking outside the box” là khái niệm bỏ đi, chỉ đáng vứt vào sọt rác, khi nhiều người muốn nghĩ “điều gì mới, khác biệt”… Đây là khái niệm hoàn toàn sai lầm vì không ai cũng hiểu đúng trong phương pháp luận thực tiễn để thực hiện hoá ý tưởng làm sao cho mới…… Read More Thinking outside the box là khái niệm trong sọt rác.